Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

1.0 Julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

Suositus on tarkoitettu kuntien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta kuntien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan fokus tukee tässä yhteydessä kuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.

Laatimispäivä
07.05.2018

Hyväksymispäivä
31.05.2018

Julkaistu
31.05.2018

Muokattu
14.09.2018

Seuraava tarkistus
01.11.2019


1 Johdanto

Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan fokus tukee tässä yhteydessä kuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.

Suosituksessa käydään lävitse kustannuslaskennan toteuttamisen edellyttämä teoriatausta, kustannuserien käsittely eri käyttötapauksissa ja muita edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi vaadittavat asiat. Kustannuslaskennan määritykset viedään suosituksessa mahdollisimman tarkalle tasolle, ottaen kuitenkin huomioon sen, että kuntien erilaisuudesta johtuen laskentasääntöihin on jätettävä liikkumavaraa.

Suosituksessa ei määritetä kustannuslaskennan laskentakohdetta eli luokitusta jolle kustannukset ulkoisessa raportoinnissa on vietävä. Laskentakohde määrittyy ulkoista raportointia määrittävien muiden JHS-suositusten kautta. Lähtökohtana on kuitenkin, että vähintään viranomaisraportointia tukeva kustannuslaskenta toteutetaan mahdollisimman automatisoidusti osana tietojärjestelmiä. Kuntien johtamista tukeva sisäinen kustannuslaskenta kuten esimerkiksi investointien edullisuusvertailut jäävät tämän suosituksen ulkopuolelle.

Suosituksen pääasiallinen tehtävä on tukea kunnista kerättävien palvelukohtaisten kustannustietojen yhdenmukaisuutta ja antaa yhtenäiset perusteet palveluiden hinnoittelulle. Suositus tukee kuitenkin näiden tavoitteiden lisäksi kuntien kustannustietojen vertaamisesta ja tuottavuuden laskentaa, siltä osin kuin kustannuslaskentasäännöt yhtenäistävät edellä mainittuja toimia koskevien tietojen laskentaa.

Suosituksen lähtökohtana on, että kunnat toimittavat ulkoisen raportoinnin kustannustiedot XBRL-muodossa Valtiokonttorin ilmoituspalveluun ja että kunnat ovat ottaneet käyttöönsä JHS kuntien tililuettelomallin sekä JHS kuntien palveluluokituksen.

2 Soveltamisala

Suositus koskee kuntia ja kuntien liikelaitoksia. Suositus kohdentuu näiden tahojen tuottaman tiedon laskentaan. Suosituksen kohderyhmiä ovat erityisesti:

  • Julkishallinnon talous- ja kustannuslaskennasta vastaavat
  • Julkishallinnon tietojärjestelmien asiantuntijat ja kehittäjät
  • Tietojärjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat.

3 Termit ja lyhenteet

Suosituksen termit ja lyhenteet on kuvattu liitteessä 1.

4 Suositukset

Suositus koostuu tämän dokumentin liitteenä olevasta dokumentista:

  • Liite 1: Kustannuslaskennan perusteet
  • Liite 2: Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta eri käyttötapauksissa

5 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

6 Viittaukset

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

Kuntalaki 410/2015

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Tilastolaki 23.4.2004/280

7 Liitteet

Liite 1: Kustannuslaskennan perusteet
Liite 2: Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta eri käyttötapauksissa

Muutoshistoria

14.09.2018 Lisätty ruotsinkielinen versio suosituksesta ja sen liitteistä. Anna Tuominen

Asiasanat

kunnille