Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta

1.0 Julkaistu

Maakuntien kustannuslaskenta

Suositus on tarkoitettu maakuntien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta maakuntien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan fokus tukee tässä yhteydessä maakuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.

Laatimispäivä
06.05.2018

Hyväksymispäivä
31.05.2018

Julkaistu
31.05.2018

Muokattu
14.09.2018

Seuraava tarkistus
01.11.2019


1 Johdanto

Tämä suositus on tarkoitettu maakuntien taloushallinnon sekä laskentatoimesta ja sen automatisoinnista vastaavien henkilöiden käyttöön. Suosituksessa annetaan kuvaukset laskentasäännöistä ja menetelmistä eri käyttötapauksissa, jotta maakuntien kustannuslaskennassa päästäisiin mahdollisimman yhtenäiseen ja vertailukelpoiseen lopputulokseen. Laskennan tavoitteena on tukea tässä yhteydessä maakuntien ulkoista raportointia ja antaa osaltaan valmiudet yhtenäisen ja vertailukelpoisen taloustiedon tuottamiselle. Suositus tukee kustannuslaskennan automatisointia ja vähentää siten manuaalisen laskennan tarvetta. Kustannuslaskennan automatisointi ja vienti järjestelmiin on osa julkisen hallinnon digitalisointia.

Suosituksessa käydään lävitse kustannuslaskennan toteuttamisen edellyttämä teoriatausta, kustannuserien käsittely eri käyttötapauksissa ja muita edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi vaadittavat asiat. Kustannuslaskennan määritykset viedään suosituksessa mahdollisimman tarkalle tasolle, ottaen kuitenkin huomioon sen, että maakuntien erilaisuudesta johtuen laskentasääntöihin on jätettävä liikkumavaraa.

Suosituksessa ei määritetä kustannuslaskennan laskentakohdetta eli luokitusta jolle kustannukset ulkoisessa raportoinnissa on vietävä. Laskentakohde määrittyy ulkoista raportointia määrittävien muiden JHS-suositusten kautta. Ulkoista raportointia tukeva kustannuslaskenta tulee toteuttaa mahdollisimman automatisoidusti osana tietojärjestelmiä. Maakuntien johtamista tukeva sisäinen kustannuslaskenta kuten esimerkiksi investointien edullisuusvertailut jäävät tämän suosituksen ulkopuolelle.

Suosituksen pääasiallinen tehtävä on tukea maakunnista kerättävien palvelukohtaisten kustannustietojen yhdenmukaisuutta ja antaa yhtenäiset perusteet palveluiden hinnoittelulle. Suositus tukee kuitenkin näiden tavoitteiden lisäksi maakuntien kustannustietojen vertaamisesta ja tuottavuuden laskentaa, siltä osin kuin kustannuslaskentasäännöt yhtenäistävät edellä mainittuja toimia koskevien tietojen laskentaa.

Suosituksen lähtökohtana on, että maakunnat toimittavat ulkoisen raportoinnin kustannustiedot XBRL-muodossa Valtiokonttorin ilmoituspalveluun ja että maakunnat ovat ottaneet käyttöönsä JHS-Maakuntien tililuettelomallin sekä JHS-Maakuntien palveluluokituksen.

2 Soveltamisala

Suositus koskee maakuntia ja maakuntien liikelaitoksia. Suositus kohdentuu näiden tahojen tuottaman tiedon laskentaan. Suosituksen kohderyhmiä ovat erityisesti:

  • Julkishallinnon talous- ja kustannuslaskennasta vastaavat
  • Julkishallinnon tietojärjestelmien asiantuntijat ja kehittäjät
  • Tietojärjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat.

3 Termit ja lyhenteet

Suosituksen termit ja lyhenteet on kuvattu liitteessä 1.

4 Suositukset

Suositus koostuu tämän dokumentin liitteinä olevista dokumenteista:

  • Liite 1: Kustannuslaskennan perusteet
  • Liite 2: Kustannuslaskenta eri käyttötapauksissa.

5 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

6 Viittaukset

JHS XXX Maakuntien tililuettelo

JHS XXX Maakuntien palveluluokitus

JHS XXX XBRL-taksonomia

7 Liitteet

Liite 1: Kustannuslaskennan perusteet

Liite 2: Kustannuslaskenta eri käyttötapauksissa

Muutoshistoria


Asiasanat

maakunnille