Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

1.0 Julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Tällä suosituksella ohjataan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon. Suosituksen tarkoitus on määritellä yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Suosituksessa nykyisiä ohjeistuksia laajennetaan ja syvennetään Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tietotarpeista lähtien.

Laatimispäivä
14.06.2018

Hyväksymispäivä
11.09.2018

Julkaistu
12.09.2018

Muokattu
04.12.2018

Seuraava tarkistus
31.12.2019


1 Johdanto

Tällä suosituksella ohjataan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

Suosituksen tarkoitus on määritellä yhteiset periaatteet kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Suosituksessa nykyisiä ohjeistuksia laajennetaan ja syvennetään Julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman tietotarpeista lähtien.

Kuntalaki (109 §) velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä avaamaan tilinpäätöstietonsa yleiseen tietoverkkoon. Yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään tilinpäätöstietojen julkaisemista yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan taloustietojen raportointi yhdenmukaisesti tiedon jatkohyödyntämistä varten.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain soveltamisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet toimivat pohjana kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksen laatimiselle. Yleisohjeissa määriteltyjen tietojen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tulee toimittaa muitakin tietoja.

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kahdesti vuodessa EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa julkisen talouden tilaa. Raportoitavat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon. EDP-tietojen raportointivelvollisuus perustuu EU-asetukseen 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014).

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suosituksessa on ohjeistettu talousarvio- ja -suunnitelmatietojen keräämisestä ja ilmoittamisesta. Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien yhdenmukainen suunnittelun ja seurannan rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien sekä kunnan tai kuntayhtymän liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden käsittelyssä.

2 Soveltamisala

Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma.

Suosituksen kohderyhmiä ovat erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä:

 • Julkishallinnon toiminnan ja prosessien kehittäjät
 • Julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät
 • Järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat
 • Taloushallinnon seurannan ja raportoinnin vastuutahot.

3 Termit ja lyhenteet

Termit ja lyhenteet on kuvattu liitteessä 3.

4 Suositukset

Tällä suosituksella määritetään kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien sekä muiden kerättävien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille sekä annetaan ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

4.1 Tilinpäätöslaskelmat

Kuntalain 113 § mukaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 114 § mukaan kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 112 § mukaan kunnan ja kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113–116 §:n soveltamisesta. Korkeimman hallinto-oikeuden poistoja koskevassa ratkaisussa (KHO: 2012:2) on vahvistettu tulkintaa, että yleisohjeet ovat kuntia ja kuntayhtymiä sitovia oikeusohjeita. Yleisohjeet ja lausunnot ohjaavat kuntien ja kuntayhtyminen hyvää kirjanpitotapaa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeissaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä konsernilaskelmien kaavat tunnuslukuohjeineen. Lisäksi on annettu Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan ja kuntayhtymä tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelossa on perustilinpäätöskaavan kuvausosa, joka huomioidaan tässä suosituksessa.

Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden toimeksiannosta kerätään vuosittain kuntien ja kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma).

Kerättävät tilinpäätöslaskelmat vuosittain:

 • kunnan ja kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma
 • kunnan ja kuntayhtymän ulkoinen rahoituslaskelma
 • kunnan ja kuntayhtymän ulkoinen tase
 • kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen tuloslaskelma
 • kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen rahoituslaskelma
 • kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen tase
 • kuntakonsernin tuloslaskelma
 • kuntakonsernin rahoituslaskelma
 • kuntakonsernin tase.

Neljännesvuosittain kerätään tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten (mukaan lukien sisäiset erät) tuloslaskelmasta, investoinneista ja taseen eristä. Tiedot tuloslaskelmasta ja investoinneista kerätään talousarvion toteutumisen mukaisina vuoden alun ja neljänneksen lopun väliseltä ajanjaksolta. Taseen tiedot kerätään neljänneksen lopun tilanteen mukaan.

4.2 Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kahdesti vuodessa EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa liiallisten alijäämien menettelyä (excessive deficit procedure, EDP). Raportoitavat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon. EDP-tietojen raportointivelvollisuus perustuu EU-asetukseen 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014).

EDP-asetuksen lisäksi julkisen talouden ehdollisiin vastuisiin liittyen jäsenmaita velvoittaa neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (ns. budjettikehysdirektiivi). Tilastokeskus raportoi tietoja ehdollisista vastuista Eurostatille, ja valtiovarainministeriö julkaisee niitä kansallisesti sivustolla http://vm.fi/julkisen-talouden-kuukausitiedot.

EDP-raportoinnin kautta kuntien ja kuntayhtymien taloustietoihin kohdistuu useita vaatimuksia. Osa näistä tiedoista ei käy suoraan ilmi kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmista tai tilinpäätöksen liitetiedoista, vaan tiedot on kerättävä erikseen. EDP-raportoinnin lisäkyselyjen tiedot eivät ole julkisia.

Raportointikokonaisuudet ovat:

 1. takaukset
 2. PPP-hankkeet (public-private partnerships, elinkaarihankkeet)
 3. energiatehokkuussopimukset
 4. kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset
 5. kuntien ja kuntayhtymien omistamiin yhteisöihin liittyvät tiedot
 6. muut tiedot

Tietokokonaisuuksien tarkat sisällöt ja ohjeet niiden keräämiseksi on annettu liitteessä 1. Tiedot kerätään vuositasolla tilinpäätöksistä.

Käyttötaloustietoja kerätään JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen mukaisesti.

4.3 Kuntien ja kuntayhtymien investointitiedot

Investointierittelyt tilinpäätösaineistosta kerätään koko kunnasta (kuntayhtymästä), peruskunta (kuntayhtymä) ja liikelaitokset yhdistettynä. Investointimenot ja -tulot käsitellään samalla tavalla kuin ulkoisessa rahoituslaskelmassa.

Investoinnit esitetään JHS 200 suosituksen mukaisesti palveluluokittain ja hyödyketyypeittäin eriteltynä. Esimerkiksi, kun investointikohteena on uusi kirjastorakennus, investointi esitetään kirjaston palveluluokalla ja muiden (kuin asuinrakennusten) rakennusten hankintojen hyödyketyypillä. Peruskunnan (kuntayhtymän) ja liikelaitoksen investoinnit käsitellään samalla tavalla. Investointimenot ja -tulot kohdistetaan aina toiminnan luonteen mukaisille palveluille, riippumatta siitä mikä hallintokunta palvelun järjestää tai mikä organisaatioyksikkö investoinnin on tehnyt.

Palveluluokittain ja hyödyketyypeittäin lasketut investointimenot yhteensä sekä investointihyödykkeiden luovutustulot yhteensä ovat yhtä suuret kuin kunnan (kuntayhtymän) ulkoisen rahoituslaskelman investointimenot ja investointihyödykkeiden luovutustulot. Huom! Kunnan (kuntayhtymän) sisäisiä eli kunnan (kuntayhtymän) ja liikelaitoksen välisiä investointeja ei ilmoiteta.

Investointihyödykkeiden luovutustuloista ilmoitetaan vielä investointihyödykkeiden luovutustuloihin sisältyvät luovutusvoitot hyödyketyypeittäin.

Lisäksi investoinneista ilmoitetaan tarkempia eriä koko kunnan (kuntayhtymän) tasolla rakentamisesta sekä rahoitusosuuksista. Tietokokonaisuuksien tarkat sisällöt ja ohjeet niiden keräämiseksi on annettu liitteessä 2.

5 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

6 Viittaukset

Lait ja säädökset

 • Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634)
 • Tilastolaki (280/2004) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280)
 • Kirjanpitolaki (1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997) soveltuvin osin (http://www.finlex.fi)
 • Kuntalaki (410/2015) (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (869/2012) (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140120)
 • EU-asetus 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014) (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi)
 • EU-asetus 549/2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0549&from=FI)
 • Neuvoston direktiivi 2011/85/EU (budjettikehysdirektiivi) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0085&from=FI).
 • European system of accounts – ESA 2010 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi 18.6.2018 (https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1f1f93b1-05c7-4a75-abbc-55f0500ead1c)

Suositukset ja ohjeet

 • Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot (https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto)
 • Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot soveltuvin osin (http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView)
 • JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo (http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/192)
 • JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (http://www.jhs-suositukset.fi)
 • JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma
 • Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tiedonkeruun tilinpäätös- ja talousarviotietojen sisältökuvaukset (http://www.tilastokeskus.fi/keruu/kuntien-taloustilastojen-uudistus.html)
 • Tilastokeskuksen Sektoriluokitus 2012 (http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_978-952-244-385-4.pdf)
 • Suomen Kuntaliiton lausunnot, suositukset ja yleiskirjeet (www.kuntaliitto.fi)
 • Manual on Government Deficit and debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001)
 • Eurostatin ohjeistus EPC-sopimuksista (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-EPCs.pdf ja siihen liittyvä vanhempi ohjeistus http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf)

7 Liitteet

Liite 1: Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot

Liite 2: Investointien raportointi

Liite 3: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin sanasto

Muutoshistoria

04.12.2018 Lisätty ruotsinkielinen käännös suosituksesta ja sen liitteistä. Anna Tuominen

Asiasanat

kunnille