Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 206 Maakuntien palveluluokitus

1.0 Julkaistu

Maakuntien palveluluokitus

Suosituksen tavoitteena on esittää maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Määrittelyn tarkoituksena on esittää yksi luokitus, jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu voidaan sovittaa vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus.

Laatimispäivä
12.09.2018

Hyväksymispäivä
23.10.2018

Julkaistu
23.10.2018

Muokattu
23.11.2018

Seuraava tarkistus
31.12.2019


1 Johdanto

Tämän suosituksen tavoitteena on esittää maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Määrittelyn tarkoituksena on esittää yksi luokitus, jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu voidaan sovittaa vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus.

Maakuntien palveluluokitus -suosituksessa kuvataan yhteiset määritelmät palveluista ja yhteydet yleisiin hierarkioihin. Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eivätkä ne sisällä hierarkioita. Maakunnat voivat itse luoda hierarkioita oman tarpeensa mukaisesti.

Palveluluokitusta voidaan hyödyntää kaikissa maakunnissa ja se on laadittu siten, että palveluissa otetaan huomioon lainsäädännön maakunnille asettamat tehtävät. Lisäksi palveluluokituksessa otetaan huomioon olemassa oleva julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG (ks. JHS 186), maakuntien taloustilastoinnin vaatimukset ja muut tiedon käsittelyyn kehitetyt luokitukset (mm. asiakirjallisen tiedon käsittelyn luokitukset, toimialaluokitukset). Suositus koskee maakuntien palveluita vuodesta 2020 alkaen.

Kehittämistyö liittyy julkisen talouden suunnitelman, talouden makro-ohjauksen sekä tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiseksi käynnistettyjen kansallisten hankkeiden toteutukseen. Tavoitteena on varmistaa yhdenmukaisuus maakuntien taloutta kuvaavien tietojen määrityksessä ja ylläpidossa maakuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien laskentakohteiden osalta (tililuettelo, palvelu, toimipaikkatieto). Koska maakuntien palveluluokitusta hyödynnetään nimenomaan järjestäjän talouden seurannassa, poikkeavat siinä olevat määritelmät jossain määrin esimerkiksi palvelutietovarannossa ja maakuntien palveluntuottajien rekisteröitymisessä käytettävissä luokituksessa olevista palvelumääritelmistä, joissa palveluiden määritelmien lähtökohtana on asiakkaalle näkyvä palvelutuotanto. Maakuntien palveluluokitus sisältää valtaosan järjestäjän kustannuksista. Maakuntauudistuksesta tulee aiheutumaan muutoksia, esim. tyhjillään olevista kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia ei kohdenneta palveluille. Työryhmä suosittaa, että asiaa seurataan ja päivitetään tarvittaessa.

2 Soveltamisala

Yhtenäisten ja yhteisten luokitusten avulla luodaan paremmat edellytykset julkisen hallinnon toiminnan ja tuottavuuden kehittymisen arvioinnille, maakuntien väliselle vertailulle sekä maakuntien sisäiselle toimintojen väliselle vertailukehittämiselle. Palveluluokitusta hyödynnetään erilaisissa käyttötarkoituksissa toimijasta riippuen. Maakuntien palveluluokitusta käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, tilastoinnissa sekä talouden tunnuslukujen esittämisessä maakuntien käyttötalouden tulojen ja menojen sekä investointien luokitteluun. Lisäksi tilastoviranomaiset hyödyntävät luokitusta kansainvälisen tilastoinnin yhteydessä (COFOG ja SHA). Luokitusta käytetään maakuntien palvelutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ohjaukseen sekä palveluiden tuotteistamiseen.

Tämä palveluluokitus soveltuu taloustietojen ja palveluiden kustannusten tarkasteluun. Palveluluokille tulee kohdistaa kaikki maakunnan toimintakatteeseen liittyvät toimintakulut ja -tuotot, minkä lisäksi palveluluokille kohdennetaan myös suunnitelman mukaiset poistot. Palveluluokille kohdennettujen kustannusten ja -tuottojen tulee täsmätä tuloslaskelman toimintakatteeseen. Yksityiskohtaiset menojen ja tulojen sekä sisäisten erien, kuten tukipalveluiden, kohdistussäännöt annetaan erikseen ulkoista raportointia koskien kustannuslaskentaan liittyvissä suosituksissa ja raportointiohjeissa.

Palveluluokkakohtaiset kustannukset lasketaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä organisaatioriippumattomasti. Palveluluokalle kohdennetaan suoraan kohdentuvien kustannusten lisäksi osuus tukipalveluista sekä hallinnosta. Kaikki muu hallinto, yleishallintoa lukuun ottamatta, ja keskitetyt tukipalvelut siis jaetaan muille palveluluokille. Kustannuslaskennan palveluluokitusta tarkemmat tarpeet kohdennetaan tarvittaessa muilla tunnisteilla. Tarkemmat kohdennussäännöt ja -ohjeistukset annetaan JHS Maakuntien kustannuslaskenta -suosituksessa.

Maakuntien palveluluokitusta ei ole tarkoitettu asiakastason kustannustietojen tuottamiseen. Asiakastason kustannuksissa tulee käyttää tarkempia toiminto-, toimenpide- tai palvelutapahtumatason luokituksia, jotka ovat toimialariippuvaisia. Palveluluokitus ei myöskään vastaa yksittäisiin operatiivisiin kysymyksiin, vaan strategisen tason tietotarpeisiin.

Suosituksen tarkemmat kohderyhmät ja näiden käyttötarkoituksia luokitukselle on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kohderyhmä

Luokituksen käyttö

Kohderyhmän vaatimus

Julkisen hallinnon ja talouden ohjaus

Luokituksen mukaisesti jäsennettyä tietoa käytetään julkisen hallinnon ja talouden ohjaukseen sekä maakuntien palveluiden arviointiin.

Luokituksen on tuettava tiedon tuottamista julkisen hallinnon ja talouden ohjaukseen ja palveluiden arviointiin.

Maakunnat

Luokituksen mukaisesti jäsennettyä tietoa käytetään maakunnan johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen ja seurantaan.

Luokituksen on tuettava tiedon tuottamista maakunnan johtamisen ja toiminnan ohjauksen tarpeisiin.

Valtion tilastotoimi

Luokituksen mukaisesti jäsennettyä tietoa hyödynnetään kansallisessa tilastoinnissa.

Luokituksen on tuettava tilastotoimen tarpeita sekä liityttävä loogisesti tilastoinnissa käytettäviin luokituksiin ja käsitteisiin.

Julkisen hallinnon toiminnan ja prosessien kehittäjät

Luokitusta hyödynnetään toiminnan ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien / järjestelmätoiminnallisuuksien kehittämisessä.

Luokituksen tulee mahdollistaa palveluiden ja prosessien joustava kehittäminen toiminnalle asetettujen tarpeiden mukaan.

Maakuntien tietojärjestelmätoimittajat

Luokitusta käytetään tietojärjestelmien tietojen käsittelyn ja tiedonsiirtotoiminnallisuuksien kehittämisessä.

Luokituksen on muodostettava looginen kokonaisuus tietojärjestelmien kustannustehokkaan toteutuksen varmistamiseksi.

Tutkimuslaitokset

Luokituksen mukaisesti jäsennettyä tietoa hyödynnetään tutkimustoiminnassa.

Luokituksen on liityttävä loogisesti muihin keskeisiin tutkimustoiminnassa käytettäviin luokituksiin ja käsitteisiin.

Maakuntien palvelujentarjoajat

Luokitusta käytetään palveluiden tuotteistamisessa ja palvelutoiminnan tulosten ja kustannusten raportoinnissa.

Luokituksen on tuettava palvelutoiminnan tuotteistamisen tarpeita.

 

3 Termit ja lyhenteet

asiakas

palvelun käyttäjä tai muuten niiden kohteena oleva taho tai tuotteiden vastaanottaja

henkilö

toimija, joka on ihminen

yhteisö

julkisen tehtävän taloudellisten tai aatteellisten päämäärien tai elämänmuodon perusteella kokonaisuuden muodostava yhteenliittymä

maakunta

valtioneuvoston vahvistama alue, joka muodostuu useammasta kunnasta

tehtävä

suoritettavaksi saatu, otettu tai annettu työ

maakunnan tehtävä

lailla maakunnalle suoritettavaksi annettu työ

palvelu

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi

maakunnan palveluluokitus

luettelo maakunnan palveluista, joilla toteutetaan maakunnan tehtäviä

palvelutapahtuma

palveluntuottajan tai palvelunantajan ja asiakkaan välinen yksittäinen vuorovaikutustilanne

toimialaluokitus

luokitus, jota käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella 

4 Suositukset

Suositus koskee maakuntien palveluluokitusta. Suositus käsittää määritelmät maakuntatilastoinnin kannalta oleellisista palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista ja luokitusten soveltamisesta sekä mallin luokitusten jatkuvalle kehittämiselle ja ylläpidolle. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason.

Palveluluokitus on tämän suosituksen liitteenä (liite 1).

5 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

6 Viittaukset

Suosituksessa viitataan seuraaviin lakeihin, säädöksiin, suosituksiin ja ohjeisiin:

Lait ja säädökset

 • Alke- ja kasvupalvelujen rahoituslaki
 • Laki aluekehityksestä ja kasvupalveluista
 • Laki yleisestä rekrytointi- ja osaamispalveluiden kehittämisestä
 • Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)
 • Eläinsuojelulaki (247/1996)
 • Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005)
 • Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 • Vesihuoltolaki (119/2001)
 • Laki vesien ja merenhoidon järjestämistä (1299/2004)
 • Laki rakennusperinnön suojelemisesta (494/2010)
 • Terveydensuojelulaki (763/1994)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja ja muu sosiaalihuoltoon liittyvä erityislainsäädäntö
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)
 • Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)
 • THL:n määräys 1/2016 sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta
 • Nuorisolaki (72/2006)
 • Vesilaki (587/2011)
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
 • Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä
 • Laki yksityisistä teistä (358/1962)
 • Joukkoliikennelaki (896/2009)
 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)
 • Maastoliikennelaki (1710/1995)
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
 • Vesiliikennelaki (463/1996)
 • Ulkoilulaki (606/1973)
 • Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
 • Maa-aineislaki (555/1981)
 • Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki (1231/1996)
 • Laki turkistuottajien lomituspalveluista (1264/2009)
 • Vaalilaki (714/1998)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Valmiuslaki (1552/2011)
 • Pelastuslaki (379/2011)
 • Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009)
 • Maakuntalaki (HE 15/2017 vp)

Suositukset ja ohjeet

 • Toimialaluokitus (TOL 2008)
 • Julkisyhteisöjen tehtäväluokitus (COFOG 2001)
 • JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus
 • JHS 204 Maakuntien kustannuslaskenta
 • JHS 207 Maakuntien tililuettelo
 • JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma
 • JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi

7 Liitteet

Liite 1: Palveluluokitus 

Muutoshistoria


Asiasanat

maakunnille

Suosituksen liitteet

Aiheeseen liittyvää