Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma

1.0 Julkaistu

Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma

Suositus ohjaa maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että eri ministeriöiden tietotarpeet ja tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti. Talousarvion ja -suunnitelman rakenteen tulee noudattaa suosituksessa annettuja ohjeita. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje).

Laatimispäivä
18.09.2018

Hyväksymispäivä
23.10.2018

Julkaistu
23.10.2018

Muokattu
23.11.2018

Seuraava tarkistus
31.12.2019


1 Johdanto

Tämä suositus ohjaa maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että eri ministeriöiden tietotarpeet ja tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti. Talousarvion ja -suunnitelman rakenteen tulee noudattaa JHS-talousarviosuosituksessa annettuja ohjeita.

Maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2017) mukaisesti valtion maakuntiin kohdistamaa ohjausta tiivistetään ja uudistetaan. Maakuntalain 13 §:n mukaisesti julkisen talouden suunnitelman (JTS) tekemiseksi tapahtuvan valtioneuvoston päätöksenteon tueksi ja maakuntien taloudellista ohjausta varten on valtion ja maakunnan välinen neuvottelu. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeriö. Tätä varten kukin maakuntien tehtävien ohjaamisesta vastaava ministeriö valmistelee toimialansa tehtävien ja kustannusten arvioinnin.

Julkisen talouden suunnitelma on hallituksen päätösasiakirja, joka kattaa koko julkisen talouden sisältäen valtiontaloutta, maakuntataloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Julkisen talouden suunnitelman tavoitteena on jatkossa koko julkisen sektorin kestävyyden turvaaminen.

JHS-suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään velvoitetta (MaakuntaL 96 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa, sekä varmistetaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan erityisesti julkisen talouden suunnitelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen. Valmisteilla olevat lait ja lakimuutokset on huomioitava maakunnan taloussuunnittelussa.

Maakunnan talousarvion ja -suunnitelman tulee olla selkeä ja tiivis, ja sen pitää antaa käyttäjälleen (päätöksentekijä, maakunnan jäsen) riittävät tiedot. Lähtökohtana on oltava maakuntastrategia, johon perusteluosan tavoitteet kiinnitetään.

Maakunnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään maakuntalain 97 pykälässä. Maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (MaakuntaL 97.1 §). Talousarvion ja kirjanpidon yhteys maakuntataloudessa on kiinteä ja niiden vaikutus toisiinsa molemmin suuntainen. Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa. Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ottamisessa talousarvioon. Kirjanpitokäytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarviossa ja sen toteutumisvertailussa.

Maakuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien suunnittelun ja seurannan yhdenmukainen rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien käsittelyssä. Toteutumisvertailussa noudatetaan talousarvion rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla maakuntavaltuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutumisvertailun laadinnasta vastaa maakuntahallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta maakunnassa ja maakuntakonsernissa annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa.

Maakuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa maakunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa maakunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarvio laaditaan siten, että se ohjaa ja kannustaa maakuntaa tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuustavoitteista on huomioitava, että asiaa havainnollistavat mittarit mittaavat asioita, joihin tavoitteen kohde voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa, ja että ulkoiset olosuhdetekijät voivat vaikuttaa merkittävästi eri kohteiden suoriutumiseen. Tuloksellisuus koostuu seuraavista osatekijöistä: taloudellisuus, tuottavuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä työelämän laatu.

Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje). Kohderyhmät voivat soveltaa ko. ohjeistusta muun muassa omien tietojärjestelmiensä ja organisoitumisensa mukaisesti.

2 Soveltamisala

Suosituksen kohteena ovat maakunnat liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Tässä suosituksessa huomioidaan myös maakuntakonsernin näkökulma. Liikelaitos on osa maakuntaa, vaikka liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan maakunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana.

Ohjeiden soveltamisen kohderyhmiä ovat maakunnat sekä taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat maakuntien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta ulkoisesta talousraportoinnista.

Suositus koostuu mm. valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön tietotarpeesta sekä tilinpäätöskaavojen mukaisista laskelmista ml. talousarvion toteutumisvertailu.

3 Termit ja lyhenteet

Termit ja määritelmät on esitelty liitteessä 2.

4 Maakuntien talousarviosta ja -suunnitelmasta raportoitavat tiedot

Maakuntien talousarvioista ja -suunnitelmista kerätään seuraavia tietoja mm. julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion maakuntatalouden seurantaa ja ohjausta varten. Tätä varten tiedot on oltava saatavilla yhdenmukaisesti joka maakunnasta.

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (869/2012) edellyttää, että julkisen talouden suunnitelmassa esitetään maakuntatalouden keskeisiä tulo- ja menoeriä koskevat arviot.

Tiedot kerätään talousarviovuoden alussa.

4.1 Maakunta ja sen liikelaitokset yhteensä

Maakunnan talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat tiedot kerätään ulkoisen talousarvion mukaisena siten, että liikelaitokset sisältyvät lukuihin. Liikelaitoksen vaikutus maakunnan talouteen laaditaan laskelmin, joissa liikelaitos yhdistetään maakunnan tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan vastaavalla tavalla kuin maakunnan tilinpäätöksessä sisäiset erät eliminoiden. Ko. yhdistelylaskelmia ei kerätä. Myös maakunnan eri tehtävien väliset sisäiset erät eliminoidaan.

Kappaleessa 5 esitettyä tilinpäätöksen talousarvion toteutumisvertailua, raportoitavia kuukausi- ja tilinpäätöstietoja sekä omaa seurantaansa ja johtamistaan varten maakunnan on kuitenkin laadittava edelleen talousarvionsa siten, että sisäiset erät sisältyvät siihen.

Image1

*) Laadintavuoden 202x talousarviotiedot, mukaan lukien talousarviomuutokset

4.2 Liikelaitos

Maakunnan jokainen liikelaitos laatii oman talousarvion ja -suunnitelman, jossa ovat mukana myös sisäiset erät. Talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyvät tiedot kerätään liikelaitoksittain seuraavasti:

Image2

*) Laadintavuoden 202x talousarviotiedot, mukaan lukien talousarviomuutokset

4.3 Käyttötalous ja maakunnan investointimenot ja -tulot

Käyttötaloudesta ilmoitetaan eriteltyinä karkealla palveluluokittelulla toimintatulot ja toimintamenot, näiden erotuksena muodustuva toimintakate sekä poistot. Maakunta voi luokitella käyttötalouden talousarvion haluamallaan laajemmalla (tai suppeammalla) luokituksella huomioiden tilinpäätöksen toteutumisvertailun vaatimukset. Käyttötalous on kuitenkin raportoitava alla olevalla, karkealla luokituksella. Lisäksi ilmoitetaan maakunnan investointimenot ja -tulot.

 1. SOTE
 2. Muut kuin sote

Image3

*) Laadintavuoden 202x talousarviotiedot, mukaan lukien talousarviomuutokset

4.4 Maakuntakonserni

Konsernin varsinaista, yksityiskohtaista talousarviota ja -suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mutta eräitä konsernin talouteen liittyviä tietoja on annettava. Maakuntakonsernista tulee laatia alla olevan taulukon mukaiset tiedot. Luvut ilmoitetaan ulkoisena eli sisäiset erät eliminoituina. Olennaiset konserniin kuuluvat yhteisöt huomioidaan.

Image4

*) Laadintavuoden 202x talousarviotiedot, mukaan lukien talousarviomuutokset

4.5 Maakunnan osuus yhteistyöalueen investointisuunnitelmasta

Maakuntien on vuosittain laadittava maakuntien yhteistyöalueen yhteinen esitys seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista taloudellisesti merkittävistä tai muuten poikkeuksellisen laajakantoisista (vähintään 30 miljoonaa euroa) investoinneista, jotka ovat merkittäviä palvelurakenteen kokonaisuuden tai useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämiseksi. Esitykseen on lisäksi sisällytettävä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tai palvelujärjestelmän kannalta muutoin laajakantoiset investoinnit. Esityksessä on otettava huomioon maakuntien tytäryhteisöjen investointisuunnitelmat.

Yhteistyöalueen esityksestä on maakunnan kannalta sanallisesti selvitettävä, mitä investointi merkitsee tuloslaskelman näkökulmasta maakunnalle. Selvityksestä on käytävä ilmi mm., mitä menoja (esimerkiksi vuokramenoja) ja kuinka paljon yhteisinvestointi merkitsee. Valtaosan maakunnan investoinneista toteuttaa Maakuntien Tilakeskus Oy, jonka investoinnit näkyvät maakunnilla vuokrakuluina tilojen käyttöaikana. Tässä kyselyssä halutaan saada eritellyksi suunniteltujen investointien vaikutus maakunnan kuluihin vuokrakuluina (tai muissa tuloslaskelman erissä). Ellei tytäryhteisön investoinnilla ole vaikutusta maakunnan käyttötalouteen, sitä ei tarvitse esittää.

Investointisuunnitelma vaatii tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tilakeskus- ja ICT-yhtiöiden kanssa. Esimerkiksi vuokrien määrien pitäisi olla tiedossa jo vuoden 2018 aikana, vaikka lopulliset vuokrasopimukset solmittaisiin vuoden 2019 aikana.

Perustelutekstissä selvitetään mm. miten investointi ja mahdolliset rahoitusosuudet esitetään sekä elinkaarihankkeet ja niiden vaikutus käyttötalouteen.

Image5           

 

5 Tilinpäätöksessä oleva talousarvion toteutumisvertailu

Maakuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien yhdenmukainen rakenne suunnittelussa ja seurannassa. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien käsittelyssä. Talousarvion tuloslaskelmaosa esimerkiksi sisältää sisäiset erät, mitä ei tilinpäätöksessä esitettävässä ulkoisessa tuloslaskelmassa ole. Tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu puolestaan sisältää sisäiset erät.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilipäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Siinä on taulukkoina esitetty laadittavat talousarvion toteutumisvertailut. Kuntajaoston kunnille ja kuntayhtymille antamia yleisohjeita sovelletaan maakunnan kirjanpidossa, kunnes maakunnille annettavat yleisohjeet valmistuvat.

Maakuntalain 99 § mukaan maakunnan tilinpäätökseen kuuluu mm. talousarvion toteutumisvertailu. Toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen. Tavoitteiden toteutuminen voidaan esittää tehtävittäin toimintakertomuksessa tai talousarvion toteutumisvertailussa. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen voidaan esittää tehtävittäin ja hankkeittain toimintakertomuksessa tai erillisenä yhdistelylaskelmana. Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosien toteutuminen esitetään laskelmamuodossa. Toteutumisvertailut tulee rajata tietoihin, jotka ovat valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan kannalta välttämättömiä. Toteutumisvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio ja toteutuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteutuman välillä.

Näitä tietoja valtiovarainministeriö ei kerää, vaan ne sisältyvät tilinpäätökseen.

Talousarvion toteutumisvertailusta ja seurannasta on tarkemmin liitteenä olevan käsikirjan kappaleessa 6.5.

6 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

7 Viittaukset

Lait ja säädökset

 • Kirjanpitolaki (1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997) soveltuvin osin
 • Maakuntalaki (xxx/2017)
 • Maakuntien rahoituslaki (xxx/2017)
 • Laki asiakkaan valinnanvapaudesta (xxx/2017)
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (xxx/2017)
 • Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (xxx/2017)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (xxx/2017)
 • Laki pelastustoimen järjestämisestä (xxx/2017)
 • Arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (869/2012)
 • Valtioneuvoston asetus maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (xxx/2017)

Suositukset ja ohjeet

 • Kirjanpitolautakunnan maakunta- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot (https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto)
 • Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot soveltuvin osin (http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView)
 • JHS 206 Maakuntien palveluluokitus (http://www.jhs-suositukset.fi)
 • Suomen Kuntaliiton lausunnot, suositukset ja yleiskirjeet (www.kuntaliitto.fi)

8 Liitteet

Liite 1: Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma -käsikirja

Liite 2: JHS-tilikartan sanasto

Muutoshistoria


Asiasanat

maakunnille