Sisällysluettelo

FI SV EN

JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi

1.0 Julkaistu

Maakuntien taloustietojen raportointi

Suosituksella ohjataan maakuntien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys maakuntien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

Laatimispäivä
18.09.2018

Hyväksymispäivä
23.10.2018

Julkaistu
23.10.2018

Muokattu
23.11.2018

Seuraava tarkistus
31.12.2019


1 Johdanto

Tällä suosituksella ohjataan maakuntien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys maakuntien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

Suosituksen tarkoitus on määritellä yhteiset periaatteet maakuntien taloustietojen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Suosituksessa nykyisiä ohjeistuksia laajennetaan ja syvennetään Julkisen talouden suunnitelman tietotarpeista lähtien.

Maakuntalaki (96 §) velvoittaa maakuntia avaamaan tilinpäätöstietonsa yleiseen tietoverkkoon. Yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään tilinpäätöstietojen julkaisemista yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan taloustietojen raportointi yhdenmukaisesti tiedon jatkohyödyntämistä varten.

Kirjanpitolautakunnan maakunta- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja maakuntalain soveltamisesta. Kirjanpitolautakunnan maakunta- ja kuntajaoston yleisohjeet toimivat pohjana maakuntien tilinpäätöksen laatimiselle. Yleisohjeissa määriteltyjen tietojen lisäksi maakuntien tulee toimittaa muitakin tietoja.

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kahdesti vuodessa EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa julkisen talouden tilaa. Raportoitavat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon. EDP-tietojen raportointivelvollisuus perustuu EU-asetukseen 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014).

JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma -suosituksessa on ohjeistettu talousarvio- ja -suunnitelmatietojen keräämisestä ja ilmoittamisesta. Maakuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien yhdenmukainen rakenne suunnittelussa ja seurannassa. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien käsittelyssä.

2 Soveltamisala

Suosituksen kohteena ovat maakunnat liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös maakuntakonsernin näkökulma.

Suosituksen kohderyhmiä ovat erityisesti maakunnissa:

 • Julkishallinnon toiminnan ja prosessien kehittäjät
 • Julkishallinnon tietojärjestelmien kehittäjät
 • Järjestelmäkehityshankkeiden vetäjät ja asiantuntijat
 • Taloushallinnon seurannan ja raportoinnin vastuutahot.

3 Termit ja lyhenteet

Termit ja määritelmät on esitetty liitteessä 3.

4 Suositukset

Tällä suosituksella määritetään maakuntien virallisten tilinpäätöslaskelmien sekä muiden kerättävien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille sekä annetaan ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

4.1 Tilinpäätöslaskelmat

Maakuntalain 99 § mukaan maakunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Maakuntalain 100 § mukaan maakunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Maakuntalain 98 § mukaan maakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä maakuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan maakunta- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja maakuntalain 98 - 101 §:n soveltamisesta. Yleisohjeet ja lausunnot ohjaavat maakuntien hyvää kirjanpitotapaa.

Maakunnan asetuksella on annettu taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä konsernilaskelmien kaavat sekä luettelo liitetiedoissa ilmoitettavista tiedoista. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot maakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Mm. valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerätään vuosittain maakuntien ja maakuntakonsernien tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma). Tietoja kerätään maakuntien ja niiden liikelaitosten (ml. sisäiset erät) sekä konsernin tuloslaskelmasta, investoinneista ja taseen eristä.

Ilmoitettavat tilinpäätöslaskelmat:

 • maakunnan ulkoinen tuloslaskelma
 • maakunnan ulkoinen rahoituslaskelma
 • maakunnan ulkoinen tase
 • maakunnan liikelaitoksen tuloslaskelma
 • maakunnan liikelaitoksen rahoituslaskelma
 • maakunnan liikelaitoksen tase
 • maakuntakonsernin tuloslaskelma
 • maakuntakonsernin rahoituslaskelma
 • maakuntakonsernin tase.

4.2 Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kahdesti vuodessa EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa liiallisten alijäämien menettelyä (excessive deficit procedure, EDP). Raportoitavat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon. EDP-tietojen raportointivelvollisuus perustuu EU-asetukseen 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014).

EDP-asetuksen lisäksi julkisen talouden ehdollisiin vastuisiin liittyen jäsenmaita velvoittaa neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (ns. budjettikehysdirektiivi). Tilastokeskus raportoi tietoja ehdollisista vastuista Eurostatille, ja valtiovarainministeriö julkaisee niitä kansallisesti sivustolla http://vm.fi/julkisen-talouden-kuukausitiedot.

EDP-raportoinnin kautta maakuntien taloustietoihin kohdistuu useita vaatimuksia. Osa näistä tiedoista ei käy suoraan ilmi maakuntien tilinpäätöslaskelmista tai tilinpäätöksen liitetiedoista, vaan tiedot on kerättävä erikseen. EDP-raportoinnin lisäkyselyjen tiedot eivät ole julkisia.

Raportointikokonaisuudet ovat:

 1. takaukset
 2. PPP-hankkeet (public-private partnerships, elinkaarihankkeet)
 3. energiatehokkuussopimukset
 4. maakuntien liikelaitokset ja tietyt taseyksiköt
 5. maakuntien omistamiin yhteisöihin liittyvät tiedot
 6. muut tiedot

Tietokokonaisuuksien tarkat sisällöt ja ohjeet niiden keräämiseksi on annettu liitteessä 1.

Käyttötaloustietoja kerätään JHS 206 Maakuntien palveluluokituksen mukaisesti.

4.3 Maakuntien investointitiedot

Investointierittelyt tilinpäätösaineistosta kerätään koko maakunnasta, maakunta ja liikelaitokset yhdistettynä. Investointimenot ja -tulot käsitellään samalla tavalla kuin ulkoisessa rahoituslaskelmassa.

Investoinnit esitetään JHS-palveluluokituksen mukaisesti ja hyödyketyypeittäin eriteltynä. Maakunnan ja sen liikelaitoksen investoinnit käsitellään samalla tavalla. Investointimenot ja -tulot kohdistetaan aina toiminnan luonteen mukaisille palveluille, riippumatta siitä mikä hallintokunta palvelun järjestää tai mikä organisaatioyksikkö investoinnin on tehnyt. Oy-muotoisen tilakeskuksen investointeja ei ilmoiteta tässä.

JHS-palveluluokituksen mukaan ja hyödyketyypeittäin lasketut investointimenot yhteensä sekä investointihyödykkeiden luovutustulot yhteensä ovat yhtä suuret kuin maakunnan ulkoisen rahoituslaskelman investointimenot ja investointihyödykkeiden luovutustulot. Huom! Maakunnan sisäisiä eli maakunnan ja liikelaitoksen välisiä investointeja ei ilmoiteta.

Investointihyödykkeiden luovutustuloista ilmoitetaan vielä investointihyödykkeiden luovutustuloihin sisältyvät luovutusvoitot hyödyketyypeittäin.

Lisäksi investoinneista ilmoitetaan tarkempia eriä koko maakunnan tasolla rakentamisesta sekä rahoitusosuuksista. Tietokokonaisuuksien tarkat sisällöt ja ohjeet niiden keräämiseksi on annettu liitteessä 2.

5 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta, puh. 0295 16001, sähköposti: [email protected]

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

6 Viittaukset

Lait ja säädökset

 • Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634)
 • Tilastolaki (280/2004) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280)
 • Kirjanpitolaki (1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997) soveltuvin osin (http://www.finlex.fi)
 • Maakuntalaki (xxx/2017)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (xxx/2018)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (869/2012) (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140120)
 • EU-asetus 479/2009 (muutettu asetuksilla 679/2010 ja 220/2014) (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi)
 • EU-asetus 549/2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0549&from=FI)
 • Neuvoston direktiivi 2011/85/EU (budjettikehysdirektiivi) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0085&from=FI).
 • European system of accounts – ESA 2010 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269)

Suositukset ja ohjeet

 • Kirjanpitolautakunnan maakunta- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot (https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto)
 • Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot soveltuvin osin (http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView)
 • JHS 206 Maakuntien palveluluokitus (http://www.jhs-suositukset.fi)
 • Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tiedonkeruun tilinpäätös- ja talousarviotietojen sisältökuvaukset (http://www.tilastokeskus.fi/keruu/kuntien-taloustilastojen-uudistus.html)
 • Tilastokeskuksen Sektoriluokitus 2012 (http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/isbn_978-952-244-385-4.pdf)
 • Suomen Kuntaliiton lausunnot, suositukset ja yleiskirjeet (www.kuntaliitto.fi)
 • Manual on Government Deficit and debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001)
 • Eurostatin ohjeistus EPC-sopimuksista (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-EPCs.pdf ja siihen liittyvä vanhempi ohjeistus http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf)

7 Liitteet

Liite 1: Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot

Liite 2: Investointien raportointi

Liite 3: JHS-tilikartan sanasto

Muutoshistoria


Asiasanat

maakunnille